صدور ایزو

در رابطه با صدور ایزو باید یک نظریه که به عنوان پایه استاندارد محسوب می شود را بدانیم :

ﭼﺮﺧﻪ دﻣﯿﻨﮓ:

ﻧﻈﺮﯾﻪ دﮐﺘﺮ دﻣﯿﻨﮓ در ﻣﻮرد ﺑﻬﺒﻮد در ﻗﺎﻟﺐ ﭼﺮﺧﻪ ﺑﻬﺒﻮد اراﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮده اﺳﺖ و در اﻟﺰاﻣﺎت صدور ایزو ﺟﺎﯾﮕﺎه آن ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ.

ﭼﺮﺧﻪ دﻣﯿﻨﮓ (PDCA) ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در دﻫﻪ 1930 از ﺳﻮي واﻟﺘﺮ ﺷﻮارت ﻣﻄﺮح ﺷﺪ. ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎﮔﺮد وي، دﺑﻠﯿﻮ ادواردز دﻣﯿﻨﮓ اراﺋﻪ ﺷﺪ ودر ﻧﻬﺎﯾﺖ ژاﭘﻨﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮدن آن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. ﺗﻔﺎوت اﺻﻠﯽ ﻣﺪل دﻣﯿﻨﮓ و ﻣﺪﻟﯽ ﮐﻪ ژاﭘﻨﯽ ﻫﺎ اراﺋﻪ ﮐﺮدﻧﺪ در آن ﺑﻮد ﮐﻪ دﻣﯿﻨﮓ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﻣﺪاوم ﭘﮋوﻫﺶ، ﻃﺮاﺣﯽ، ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮوش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ صدور ایزو ﺑﺮﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺖ اﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﭼﺮﺧﻪ ي او ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﻤﯿﻢ داده ﺷﺪ. ﺑﻌﺪﻫﺎ ژاﭘﻨﯽ ﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﭼﺮﺧﻪ دﻣﯿﻨﮓ آن را ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، اﺟﺮا، ﮐﻨﺘﺮل و ﻋﻤﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ و ﺷﺮاﯾﻂ صدور ایزو ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد. ﭼﺮﺧﻪPDCA  ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺪل ﭘﻮﯾﺎ برای صدور ایزو ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد، ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺎم ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻠﯽ، ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي در صدور ایزو ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﯾﻦ ﻣﺪل ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. در اﯾﻦ ﭼﺮﺧﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﻧﻮاﺣﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺒﻮد، ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﺷﻮد، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﺑﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.

از بهسان بپرسید:

نام :

ایمیل :

موبایل :

نظر :هزینه صدور: تماس بگیرید

ایزو های مرتبط:


پرداخت آنلاین توسط کلیه کارت های عضو شبکه شتاب بانکی
تمامی خدمات این فروشگاه ، حسب مورد ، دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد و فعالیت این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد .

بالا