اخذ ایزو


اخذ ایزوISO/TS 16949

ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ اخذ ایزو  ﺳﺮي اﯾﺰو 9000 ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻮد، ﺑﺮاي ﺑﺴﯿﺎري از ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ﺳﺎﺧﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ، اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﻮزهﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﺧﺼﻮص، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﻮدرو، ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﺑﺮآورده ﺷﺪن ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎي ﮐﯿﻔﯽ ﺧﻮد دارﻧﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ اﻟﺰاﻣﺎت وﯾﮋه ﺧﻮد ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و اﺟﺮاي اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ را ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد اﻟﺰام ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. در این اخذ ایزو از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ اﻟﺰاﻣﺎت ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در ﺧﺼﻮص ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﮑﺮر ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮاي ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎزان ﻃﺮف ﻗﺮارداد, ﺧﻮدروﺳﺎزان ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﺑﺮاي ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮوه ﮐﺎري ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﮐﺎري ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﻨﯽ 176 ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻗﺪام ﺑﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي اﻟﺰاﻣﺎت ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺟﻬﺎن ﻧﻤﻮد. برای اخذ ایزو 16949 ﻣﺎﺣﺼﻞ اﯾﻦ ﺗﻼش اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻓﻨﯽ اﯾﺰو ﮔﺮدﯾﺪ. در ﺗﺪوﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻓﻨﯽ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:

ﺳﺮي اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ

ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺟﻊ ﺧﻮدروﺳﺎزان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ

ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺟﻊ ﺧﻮدروﺳﺎزان اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ

ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺟﻊ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﻓﺮاﻧﺴﻮي

ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺟﻊ ﺧﻮدروﺳﺎزان آﻟﻤﺎﻧﯽثبت نظر شما

نام :

ایمیل :

نظر :آخرین مقالات


پرداخت آنلاین توسط کلیه کارت های عضو شبکه شتاب بانکی
تمامی خدمات این فروشگاه ، حسب مورد ، دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد و فعالیت این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد .

بالا